Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KART KIBICA I KARNETÓW

Przekazywanie biletów oraz innych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w meczy w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej o bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STADIONU W CZASIE SPECJALNEGO REŻIMU SANITARNEGO

[ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNYMI WYTYCZNYMI I PRZEPISAMI]

 1. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszymi zasadami i innymi obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącymi uczestnictwa w

[AKCEPTACJA REGULAMINU]

 1. Wejście na teren Stadionu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad oraz obowiązujących

przepisów prawa i wytycznych, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

[RYZYKO ZAKAŻENIA]

 1. Każdy kto wchodzi na teren Stadionu potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko narażenia swojego zdrowia, w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań.

[OBOWIĄZEK POSIADANIA BILETU]

 1. Wejście na teren Stadionu możliwe jest jedynie na podstawie dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Stadionu z oznaczeniem miejsca udostępnionego przez Klub. Obowiązek posiadania dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Stadionu dotyczy także dzieci do lat

[OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA]

 1. Każda osoba przebywająca na terenie Stadionu, do czasu zajęcia przypisanego miejsca, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości.

[BRAK ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA]

 1. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren

[DEZYNFEKCJA]

 1. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Stadionu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Stadionu przez Klub, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.

[PODSTAWOWE OBOWIĄZKI]

 1. Każdy uczestnik Meczu zobowiązany jest do:
  1. zakrywania ust i nosa zgodnie z 5 powyżej podczas poruszania się na terenie Stadionu, doczasu zajęcia przez niego przypisanego miejsca;
  2. zachowania maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Meczu przez cały pobyt na terenie Stadionu;
  3. zajęcia odpowiednich miejsc na Stadionie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Regulaminem obiektu sportowego – stadionu piłkarskiego przy ul. Oleskiej 51 w Opolu oraz Regulaminem imprezy masowej – meczu piłki nożnej;
  4. zachowania bezpiecznej odległości podczas wejścia na teren Stadionu oraz w kolejkach do punktów gastronomicznych zlokalizowanych na Stadionie.

[DEPOZYT]

 1. Punkt depozytowy zlokalizowany na terenie Stadionu jest zamknięty i nie będzie możliwe
  przechowywanie rzeczy w depozycie przez uczestników Meczu.

[BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ NA TRYBUNACH]

 1. Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości na trybunie Stadionu (w rzędach naprzemiennie) nie dotyczy:
  1. uczestnika Meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  2. uczestnika Meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. uczestników Meczu wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

[DYSTRYBUCJA BILETÓW I KARNETÓW]

 1. Dystrybucja dokumentów uprawniających do wejścia na teren Stadionu będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

[CATERING]

 1. Uczestnicy Meczu korzystający z usług cateringu na terenie Stadionu zobowiązani są do stosowania dyscypliny utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie instrukcji znajdujących się na terenie

[TOALETY]

 1. Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Stadionu zobowiązana jest do: (i) poruszania się wyznaczonymi odrębnymi wejściami i wyjściami oraz (ii) stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i informacyjne zarządzać będą kolejkami do toalet na

[ZASADY WYJŚCIA ZE STADIONU]

 1. Po zakończonym Meczu wyjście ze Stadionu będzie odbywać się według harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów. Przejścia między trybunami Stadionu będą zamknięte do czasu opuszczenia Stadionu przez wszystkich uczestników

 

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez OKS Odra Opole S.A.

 

1

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest OKS Odra Opole S.A., z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 51, NIP 7543252962, REGON 384954549, KRS 0000821741 zwana dalej Organizatorem.

Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica lub karnet na Mecz lub Sezon/Rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 

2

Bilety są sprzedawane na poszczególne mecze.  Karnety sprzedawane będą na cały sezon.

Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w danym sezonie.

Karta kibica jest ważna przez dwa lata od daty jej wyrobienia. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi 10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy).

Z biletu ulgowego mogą skorzystać kobiety, uczniowie i studenci do 26. roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Dzieciom do 10. roku życia przysługują bilety w cenie 1 zł. Mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna.

Dzieci poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.

Osoba poniżej 18. roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

Przy zakupie karty kibica, Nabywca uzyskuje wygenerowany kod (login i hasło), pozwalający utworzyć profil w internetowym punkcie sprzedaży.

Na karcie kibica doładowywany jest bilet/karnet na mecze.

Aby kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić w aplikacji internetowej w zakładce „mój profil”.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie. W przypadku omyłkowego przypisania przez system jednego miejsca do dwóch lub więcej biletów lub karnetów, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia osobie, której miejsce zostało zajęte innego miejsca, z wyrównaniem różnicy w cenach biletów na poszczególne miejsca na korzyść osoby, która nie mogła zająć miejsca przypisanego do jej biletu lub karnetu.

Biletów, kart kibica oraz karnetów nie sprzedaje się osobom:

 1. a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 2. b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 3. c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 4. d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.

Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: bilety.odraopole.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze.

 

3

 Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

 1. a) Portal internetowy: bilety.odraopole.pl
 2. b) Stadion OKS Odra Opole, ul. Oleska 51, 45-222 Opole.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe i pucharowe.

W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich.

 

4

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.

Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego. Karta kibica nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

5

Reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane pisemnie i doręczone do klubu OKS Odra Opole w terminie do 7 dni od daty Meczu, na który został zakupiony Bilet lub Karnet na adres Klubu: OKS Odra Opole S.A., ul. Oleska 51, 45-222 Opole lub na adres poczty elektronicznej: bilety@odraopole.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

1) dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu Biletu lub Karnetu w Internetowej Aplikacji Kibica,

 2) datę dokonania zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer transakcji, wskazany na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,

3) opis przedmiotu reklamacji,

4) adres do korespondencji.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres do korespondencji wskazany w reklamacji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

Odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w internetowej aplikacji kibica jest możliwy tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie OKS Odra Opole, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji Użytkownika. Oświadczenie o odstąpieniu należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie na adres Klubu: OKS Odra Opole S.A., ul. Oleska 51, 45-222 Opole lub na adres poczty elektronicznej: bilety@odraopole.pl

 

6

Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Organizator ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

Organizator honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 

 

7

 Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@odraopole.pl

 1. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Oleskiej 51, 45-222 Opole.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018r. 

 

----

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OKS Odra Opole Spółka Akcyjna zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności i danych osobowych osób, których dane osobowe przetwarza. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy i wyjaśniamy, w jaki sposób korzystamy z posiadanych danych osobowych.

Naszym priorytetem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

    I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OKS Odra Opole S.A. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleska 51, 45-222 Opole lub drogą e-mailową pod adresem: klub@odraopole.pl

 

    II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W związku z nabyciem i korzystaniem z biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową, utworzeniem lub korzystaniem z profilu w internetowym punkcie sprzedaży, a także udziałem  w meczu piłki nożnej, przetwarzane są dane osobowe, obejmujące:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- wizerunek, cechy szczególne i głos osoby objętej systemem monitoringu,

- adres e-mail.

Jeżeli zakupu dokonano na rzecz innej osoby, niezbędne dane osobowe tej osoby, zostały pozyskane od osoby, która zaprosiła ją na mecz lub nabyła dla niej bilet, kartę kibica lub karnet na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową

     III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora, także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, przepisy podatkowe, ustawę o rachunkowości, a także w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową, obsługi profilu w internetowym punkcie sprzedaży i usprawnienia komunikacji między stronami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej (tj. meczach piłki nożnej objętych biletem/karnetem);
 • art. 6 ust. 1 lit c. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym jako organizatora imprez masowych – meczów piłki nożnej, co w szczególności obejmuje monitoring stadionu podczas meczów;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci umożliwienia nabycia biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową na rzecz innej osoby, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celu usprawnienia procesów komunikacji i badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, a także prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez OKS Odra Opole S.A.

  IV. Marketing własnych usług i produktów

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

      V. Monitoring

 Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

 • kasy biletowe na terenie imprezy masowej;
 • bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
 • drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
  • parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
 • sektory dla uczestników imprezy masowej;
  • płyta boiska lub scena.

 

Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

 

     VI. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności następujące podmioty:

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania organizacją oraz dostawcy usług informatycznych;
 • dostawcy usług prawnych oraz księgowych, a także audytowych i konsultingowych;
 • podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą,
 • podmioty zapewniające obsługę monitoringu.

Pani/Pana dane mogą być również  udostępniane organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, np. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, czy Policji.

     VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

      VIII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji tego celu, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane, w tym w szczególności:

 • zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowywane są po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie komisyjnie zostają zniszczone. Materiały te będą przechowywane dłużej – przez czas niezbędny do zakończenia postępowania – jeżeli będą mogły stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.

Dane osobowe pozyskane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wniesie Pani/Pan wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego na tej podstawie.

Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

     IX. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 9. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

  X. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Na skutek wniesionego sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
       

         XI. Zasady podawania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy, w tym nabycia biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową oraz uczestnictwa w imprezie meczu piłki nożnej lub utworzenia bądź korzystania z profilu w internetowym punkcie sprzedaży.

         XII. Zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom i uaktualnieniom.

 

 

---

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przeniesieniem przez Stowarzyszenie OKS Odra Opole na Spółkę OKS Odra Opole Spółka Akcyjna zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, sekcji piłki nożnej mężczyzn Stowarzyszenia OKS Odra Opole, niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej, a także wynikających z tego ogółu praw i obowiązków, uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
OKS Odra Opole S.A.

Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleska 51, 45-222 Opole lub drogą e-mailową pod adresem: klub@odraopole.pl

 

    I. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W związku z nabyciem i korzystaniem z biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową, utworzeniem lub korzystaniem z profilu w internetowym punkcie sprzedaży, a także udziałem  w meczu piłki nożnej, przetwarzane są dane osobowe, obejmujące:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- wizerunek, cechy szczególne i głos osoby objętej systemem monitoringu,

- adres e-mail.

Jeżeli zakupu dokonano na rzecz innej osoby, niezbędne dane osobowe tej osoby, zostały pozyskane od osoby, która zaprosiła ją na mecz lub nabyła dla niej bilet, kartę kibica lub karnet na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową.

    II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora, także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości, przepisy podatkowe, a także w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową, obsługi profilu w internetowym punkcie sprzedaży i usprawnienia komunikacji między stronami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej (tj. meczach piłki nożnej objętych biletem/karnetem);
 • art. 6 ust. 1 lit c. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym jako organizatora imprez masowych – meczów piłki nożnej, co w szczególności obejmuje monitoring stadionu podczas meczów;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci umożliwienia nabycia biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową na rzecz innej osoby, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celu usprawnienia procesów komunikacji i badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, a także prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez OKS Odra Opole S.A.

  III.Marketing własnych usług i produktów

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

    IV. Monitoring

 Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

 • kasy biletowe na terenie imprezy masowej;
 • bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
 • drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
  • parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
 • sektory dla uczestników imprezy masowej;
  • płyta boiska lub scena.

 

Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

 

    V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności następujące podmioty:

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania organizacją oraz dostawcy usług informatycznych;
 • dostawcy usług prawnych oraz księgowych, a także audytowych i konsultingowych;
 • podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą,
 • podmioty zapewniające obsługę monitoringu.

Pani/Pana dane mogą być również  udostępniane organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, np. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, czy Policji.

    VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

    VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji tego celu, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane, w tym w szczególności:

 • zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowywane są po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie komisyjnie zostają zniszczone. Materiały te będą przechowywane dłużej – przez czas niezbędny do zakończenia postępowania – jeżeli będą mogły stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.

Dane osobowe pozyskane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wniesie Pani/Pan wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego na tej podstawie.

Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

    VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 9. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.


  IX. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Na skutek wniesionego sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

         X. Zasady podawania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy, w tym nabycia biletu, karty kibica lub karnetu na mecz lub sezon/rundę rozgrywkową oraz uczestnictwa w imprezie meczu piłki nożnej lub utworzenia bądź korzystania z profilu w internetowym punkcie sprzedaży.