Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów na mecze organizowane przez OKS Odra Opole.

 

1

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest OKS Odra Opole, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 51, KRS 0000336639 zwanego dalej Organizatorem.

Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica lub karnet na Mecz lub Sezon/Rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 

2

Bilety są sprzedawane na poszczególne mecze.  Karnety sprzedawane będą na cały sezon.

Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w danym sezonie.

Karta kibica jest ważna przez dwa lata od daty jej wyrobienia. Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi 10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy).

Z biletu ulgowego mogą skorzystać kobiety, uczniowie i studenci do 26. roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Dzieciom do 10. roku życia przysługują bilety w cenie 1 zł. Mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna.

Dzieci poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.

Osoba poniżej 18. roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

Przy zakupie karty kibica, Nabywca uzyskuje wygenerowany kod (login i hasło), pozwalający utworzyć profil w internetowym punkcie sprzedaży.

Na karcie kibica doładowywany jest bilet/karnet na mecze.

Aby kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić w aplikacji internetowej w zakładce „mój profil”.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie. W przypadku omyłkowego przypisania przez system jednego miejsca do dwóch lub więcej biletów lub karnetów, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia osobie, której miejsce zostało zajęte innego miejsca, z wyrównaniem różnicy w cenach biletów na poszczególne miejsca na korzyść osoby, która nie mogła zająć miejsca przypisanego do jej biletu lub karnetu.

Biletów, kart kibica oraz karnetów nie sprzedaje się osobom:

 1. a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 2. b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 3. c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 4. d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.

Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.

Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: bilety.odraopole.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze.

 

3

 Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:

 1. a) Portal internetowy: bilety.odraopole.pl
 2. b) Stadion OKS Odra Opole, ul. Oleska 51, 45-231 Opole.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe i pucharowe.

W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich.

 

4

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.

Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego. Karta kibica nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

 

5

Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.

Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie

i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Organizator ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.

Organizator honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 

 

6

W związku z nabyciem i korzystaniem z biletu/karnetu OKS Odra Opole, będą przetworzone dane osobowe o osobach fizycznych. Administratorem tych danych jest OKS Odra Opole. Administrator będzie je przetwarzać w celu: a) wykonywania umowy i umożliwienia uczestnictwa w imprezach masowych (tj. Meczach objętych biletem/karnetem), b) wypełniania przez OKS Odra Opole obowiązków prawnych ciążących na OKS Odra Opole, w tym jako organizatora imprez masowych - meczów piłki nożnej, a w szczególności monitoring stadionu podczas meczów, c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, d) badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, a także prowadzenia działań o charakterze marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez OKS Odra Opole oraz jej partnerów i sponsorów.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza OKS Odra Opole ma prawo dostępu do treści swoich danych udostępnionych OKS Odra Opole w związku z zakupem biletu/karnetu, prawo uzyskania kopii danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez OKS Odra Opole oraz o prawach z tym związanych (Klauzula Informacyjna (RODO), udostępniana jest przy zawieraniu umowy lub w innym momencie, w którym dane są zbierane albo niezwłocznie po ich zebraniu - zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie oraz na stronie internetowej OKS Odra Opole (oksodraopole.pl).

 

7

 Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@odraopole.pl

 1. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Oleskiej 51, 45-231 Opole.

 2.  

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018r. 

 

--

 

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż OKS Odra Opole jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleska 51, 45-231 Opole lub drogą e-mailową pod adresem: klub@odraopole.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora także w celu zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring).

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości, a także w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i umożliwienia uczestnictwa jej w imprezie masowej (tj. Meczach objętych biletem/karnetem);
 • art. 6 ust. 1 lit c. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym jako organizatora imprez masowych – meczów piłki nożnej, co w szczególności obejmuje monitoring stadionu podczas meczów;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celu usprawnienia procesów komunikacji i badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług, a także prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez OKS Odra Opole oraz jej partnerów i sponsorów.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych;
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności następujące podmioty:

 • dostawcy oprogramowania do zarządzania organizacją oraz dostawcy usług informatycznych;
 • dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
 • podmioty zarządzające m.in. centralnym systemem identyfikacji uczestników imprez masowych oraz innych baz danych kibiców;
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą.

Danych naszych kibiców nie przekazujemy i nie planujemy ich przekazywać do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • przez czas wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wystawienia faktury;
 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy;
 • nagrania z monitoringu przechowywane są przez 14 dni, a w przypadku nakazania zabezpieczenia materiału przez właściwe organy - przez czas niezbędny do zakończenia postępowania;
 • przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wniesie Pani/Pan wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania .

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych;
 2. Prawo uzyskania kopii danych;
 3. Prawo do sprostowania;
 4. Prawo do usunięcia danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy oraz uczestnictwa w imprezie.